International Taekwon‑Do Federation

3rd Congress of ITF China in Yanjiao, Beijing